Усі види психологічних послуг передбачають укладання угоди. Очні консультації проходять за підписанням угоди між психологом та клієнтом, а консультації онлайн керуються цією угодою:

УГОДА НА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

м. Кривий Ріг, Україна, “18”березня 2016 р.

Фізична особа – підприємець Великодна Мар’яна Сергіївна (надалі – консультант), що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру від 12.10.2015 22270000000061013 з однієї сторони пропонує будь-якому суб'єктові підприємницької діяльності або фізичній особі (надалі – клієнт) з іншого боку, (разом надалі – сторони) укласти цю угоду на проведення психологічного консультування (надалі – послуги).


Ця оферта є публічною, і згідно ст. ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якої (оплата будь-яким способом, окрім використання електронних коштів, ст. 642, ч.2 ЦКУ) вважається акцептом цієї Оферти (далі – угода) консультантом і клієнтом та угода автоматично вважається укладеною.

1. Проведення консультацій

1.1 Ця угода передбачає надання послуги психологічного консультування клієнту в обсязі і на умовах, виражених у визначенні Британської асоціації консультуючих психологів, а саме – «Психологічне консультування є специфічні відносини між двома людьми, при яких одна людина (консультант) допомагає іншій людині (клієнту) допомогти самому собі. Це спосіб спілкування, що дозволяє людині (клієнту) вивчати свої почуття, думки та поведінку, щоб прийти до більш чіткого усвідомлення самого себе, а потім відкрити та використовувати свої сильні сторони, спираючись на внутрішні ресурси для більш ефективного розпорядження своїм життям через прийняття адекватних рішень і здійснення цілеспрямованих дій».

1.2. Цією угодою клієнт вважається поінформованим про те, що повнота, точність і достовірність усієї інформації, наданої їм для проведення консультації як за власним бажанням із самого початку, так і у відповідь на уточнюючі запити консультанта, значною мірою впливає як на ефективність процесу консультування, так і на саму можливість його виконання. У випадку свідомої і неодноразової відмови клієнта в наданні консультанту запитуваних уточнюючих або додаткових відомостей, украй необхідних для продовження процесу вже розпочатого консультування, за рішенням консультанта консультація може вважатися завершеною в повному обсязі.

1.3. Цією угодою клієнт вважається поінформованим про суть процесу психологічного консультування (п. 1.1. цієї угоди) та вимогам до наданої клієнтом для проведення консультації особистої інформації (п. 1.2. цієї угоди) і вважається згодним з тим, що надається клієнту в рамках цієї угоди консультація призначена для надання клієнту інформації із запитуваної ним тематики і ця інформація використовується клієнтом надалі на його власний розсуд, згідно з його власних планів і бажань, активності чи пасивності. Надана клієнту консультація не може вважатися достатньою гарантією категоричної обов'язковості настання змін в його самопочутті або ситуації.

1.4. Вид та форма консультації спочатку вибирається на розсуд клієнта, але в цілях підвищення ефективності консультування конкретного клієнта з конкретної тематики може бути перевизначена консультантом в частині її виду або форми, або клієнту рекомендується звернутися до іншого виду консультації, або до іншого консультанта.

1.5. Клієнту може бути відмовлено в консультації на розсуд консультанта у випадку, якщо ситуація клієнта не підпадає під сферу застосування психологічного консультування, або виходить за рамки професійної кваліфікації консультанта, або якщо питання клієнта виявляються нетематичними. У разі відмови у наданні консультації клієнту по можливості може бути запропонований будь-який альтернативний шлях для отримання консультації або відповіді на питання, що його турбують.

1.6. За згодою клієнта консультант визначає оптимальну кількість рекомендованих консультацій, тривалість консультативної роботи, зважаючи на тему та запит клієнта, про що відкрито повідомляє.

2. Конфіденційність

2.1. Ідентифікатором клієнта в загальному випадку виступає позначені їм: ім'я, прізвище, або мережевий нік-псевдонім, і / або адреса його електронної пошти, або будь-яка інша інформація, що ідентифікує клієнта (реальне ім'я, місце проживання тощо), вважається конфіденційною та використовується тільки при спілкуванні з ним.
Консультант гарантує клієнтові нерозповсюдження адреси його електронної пошти (телефону, логіну в іншому засобі, що використовується для зв’язку).
У разі зміни адреси електронної пошти (телефону, логіну в іншому засобі, що використовується для зв’язку) в процесі виконання консультаційних послуг клієнт зобов'язується повідомити про цей факт окремим листом з явною вказівкою старої і нової адреси.
Для збереження конфіденційності клієнт бере на себе відповідальність за запобігання доступу до зазначеного їм поштової скриньки з боку третіх осіб та нерозповсюдження електронних адрес консультанта, який працює з ним.

2.2. Вся інформація про клієнта, отримана в процесі консультування, є суворо конфіденційною на умовах аналогічної лікарської таємниці і, крім завдання власне консультування, може використовуватися тільки в процесі суворо конфіденційного колегіального обговорення-супервізії ситуації клієнта серед колег-консультантів, що проводиться в разі неоднозначної, важкої або нестандартної ситуації, проблеми або стану, без зазначення всіх ідентифікаційних (п. 2.1. цієї угоди) даних клієнта.

2.3. У разі наявності будь-яких додаткових вимог клієнта по режиму конфіденційності зміна умов консультації проводиться за попередньою письмовою згодою сторін.

2.4. При виникненні в процесі консультування тем, що можуть бути оціненими кожної зі сторін як етично неоднозначні, зацікавлена сторона інформує іншу про початок обговорення етично неоднозначної теми, після чого вся інформація, отримана клієнтом від консультанта і консультантом від клієнта, вважається випадковою миттєвою приватною думкою якоїсь абстрактної фізичної особи, що ні в якій мірі не персоніфікується ні з однією з сторін. Отримана інформація використовується або не використовується сторонами для вироблення, коригування або аналізу власної думки на дану тему виключно на власний розсуд і на умові повної і особистої відповідальності за всі можливі наслідки від її застосування.

2.5. Консультант має право використовувати фрагменти тексту власної відповіді клієнтові в будь-яких інших публікаціях на умовах повного деперсоніфікування інформації або, при необхідності, внесення в неї необхідних спотворень і змін, достатніх для запобігання можливості ідентифікації первинного адресата текстового матеріалу.

3. Умови оплати консультацій

3.1. Усі платні консультації в режимі онлайн (через мережу Інтернет або телефонні комунікації) виконуються тільки на умові внесення клієнтом передоплати в зазначеному йому розмірі і з допомогою погодженого з консультантом способу оплати.

3.2. Акцептом угоди консультацій онлайн є внесення клієнтом передплати. Вартість консультації визначається на основі вибору клієнтом конкретного виду, строку та форми консультації з чинного на момент складання запиту про консультацію переліку цін на консультаційні послуги.
Спосіб оплати консультації вибирається клієнтом із способів, пропонованих для оплати консультації, але при взаємній згоді сторін може бути згодом змінений.

3.3. У разі перегляду клієнтом бажаного виду або форми консультацій при наявності для цього можливості, проводиться перегляд замовлення на консультацію, на підставі чого за спільною домовленістю сторін проводиться зміна способу чи обсягу оплати.

4. Строк дії угоди

4.1. Угода набуває чинності з моменту її акцепту — згідно п. 3.2. цієї угоди й діє протягом оплаченого строку.

4.2. Початок надання послуг онлайн – момент оплати згідно п. 3.1. цієї угоди. Закінчення надання послуг - момент закінчення оплаченого періоду.

4.3. Угода може бути розірваною у наступних випадках:

4.3.1. З ініціативи клієнта. При цьому клієнт повинен сповістити консультанта наживо або засобами електронної пошти/телефонного зв’язку не менш як за 24 години до призначеної зустрічі за графіком консультацій. В разі несповіщення клієнтом консультанта послуга вважається наданою та потребує оплати клієнтом.

4.3.2. З ініціативи консультанта. При цьому консультант повинен письмово сповістити клієнта щонайменше за 24 (двадцять чотири) години до призначеного консультантом часу консультації. В цьому випадку авансовий платіж клієнта зараховується в якості авансового платежу клієнта за наступну консультацію для клієнта.

5. Інші умови

5.1. У разі настання у консультанта форс-мажорних обставин, що не дозволяють надати або продовжувати консультацію (в т.ч. онлайн, тобто вже оплачену клієнтом) в обумовлений з клієнтом інтервал часу, за погодженням з клієнтом консультація переноситься на більш пізній термін.

5.2. Усі суперечки, які можуть виникнути за цією угодою, вирішуються між сторонами у встановленому законодавством претензійному порядку. Якщо сторони не прийшли до згоди, то претензії передаються на розгляд до суду.

5.3. Ця угода не передбачає настання «за замовчуванням» будь-яких інших домовленостей, угод і що випливають із них додаткових прав і зобов'язань сторін.

5.4. Початок консультативних відносин означає, що клієнт ознайомився з цією угодою і згоден з її умовами.


КОНСУЛЬТАНТ

ФОП Великодна Мар’яна Сергіївна
тел. (098) 5271017, velykodna@kdpu.edu.ua
velykodna.com.ua
Ідентифікаційний номер: 3226618407
Виписка з Єдиного державного реєстру про держ. реєстрацію ФОП: від 12.10.2015 22270000000061013
 

Пріоритетним способом оплати онлайн-консультацій є безготівкова оплата через систему LiquidPay (якщо не домовлено про інше):

mastercardvisa