Dear visitors, to find full texts of these works please use a button "Academia.edu" on page "About". If you still would not find the paper, which you need, notice us with e-mail: velykodna@kdpu.edu.ua

ResearcherIDC-2187-2014

SPIN-code of RISC4389-8820

OrcID0000-0001-6269-793X

Thesis

1 Боровцова М. С. Становлення ґендерної ідентичності хлопців у неповній сім’ї : дис... канд. психол. наук : 19.00.01 / М. С. Боровцова ; Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь, 2013. - 234 с.
2 Боровцова М. С. Становлення ґендерної ідентичності хлопців у неповній сім'ї [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Боровцова Мар'яна Сергіївна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Д., 2013. - 20 с.

Monographs

1 Великодна М. С. Професійна деформація особистості майбутнього психолога як наукова проблема / М. С. Великодна // Професіоналізація майбутніх практичних психологів: теоретичний і методичний аспекти : колективна монографія / кол. авт., наук. ред. З. М. Мірошник. — Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ “КНУ”, 2013. — С. 178—202.

Papers published in leading Ukrainian psychological journals

1 Боровцова М. С. Особливості становлення чоловічої ґендерної ідентичності в неповній сім’ї / М.С. Боровцова // Психологічні перспективи. – 2011. – Вип. 18. – С. 40–52.
2 Боровцова М. С. Ґендерна ідентичність особистості: теоретичний аналіз / М. С. Боровцова // Вісник Одеського національного університету. Психологія. – 2011. – Т. 16, Вип. 17. – С. 19–29.
3 Боровцова М. С. Механізми становлення ґендерної ідентичності особистості / Боровцова М. С. // Наука і освіта. – 2011. – № 10 / CVI. – C. 9–13.
4 Боровцова М. С. Становлення чоловічої ґендерної ідентичності / М. С. Боровцова // Психологічні перспективи. – 2012. – Вип. 19. – С. 48–58.
5 Боровцова М. С. Агенти становлення ґендерної ідентичності особистості / М. С. Боровцова / Соціальна психологія. – 2012. – № 1/2. – С. 128–136.
6 Боровцова М. С. Становлення ґендерної ідентичності особистості / М. С. Боровцова // Проблеми сучасної психології : збірник наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2012. – Вип. 16. – С. 65–74.
7 Боровцова М. С. Ґендер як неповторна репрезентація статі / М. С. Боровцова // Вісник Одеського національного університету. Психологія. – 2012. – Т. 17, Вип. 5. – С. 6–12.
8 Боровцова М. С. Маскулінність і чоловічність як критерії досягнення чоловічої ґендерної ідентичності / М. С. Боровцова // Соціальна психологія. – 2012. – № 4 (54). – С. 140-148.
9 Боровцова М. С. Особливості розвитку ґендерного образу в хлопців з неповної сім’ї / М. С. Боровцова // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. - 2013. - Вип. 45, ч. 1. - С. 49-56.
10 Великодна М. До проблеми україномовного перекладу cтатеворольового опитувальника BSRI / Мар’яна Великодна, Ганна Віняр // Соціальна психологія : наук. журнал / голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2013. – № 56. – С. 75–86.
11 Великодна М. С. Особливості становлення когнітивного компонента ґендерної ідентичності хлопця з неповної сім’ї / М. С. Великодна // Вісник Одеського національного університету. Психологія. – 2013. – Т. 18, Вип. 4 (30). – С. 47–54.
12 Великодна М. С. Становлення глибинного компонента ґендерної ідентичності хлопців у неповній сім’ї / М. С. Великодна // Проблеми сучасної психології. - 2014. - № 25. - С. 60-72.
13 Великодна М. С. Психодіагностика ставлення підлітків до ризикованої поведінки: модифікація колірного тесту ставлень / М. С. Великодна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Психологічні науки”. - 2014. - № 1. - Т. 2. - С. 17-22.
14 Великодна М. С. Психологічне консультування: вибір вагітного психолога як симптом клієнта / М. С. Великодна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки. - К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – № 47 (71).
15 Великодна М. С. Вплив вагітності психолога на подієвість психологічного консультування / М. С. Великодна // Вісник Одеського національного університету. Психологія. - 2015. - Т. 20, Вип. 2 (36), ч. 2. - С. 16-25.

Papers published in foreign journals

1 Боровцова М. С. Неполная семья как агент становления мужской гендерной идентичности / М. С. Боровцова // Социально-психологические проблемы и исследования детства: ребенок в семье, институтах образования и группах сверстников : материалы международной научно-практической конференции (20-21 января 2012) – Пенза – Витебск – Москва : «Социосфера», 2012. – С. 45–49.
2 Великодная М. С. Гендер и гендерная идентичность: ретерриторизация означающего / М. С. Великодная // Identity of a personality and a group: psycho-pedagogical and sociocultural aspects : materials of the international scientific conference on January 27–28, 2014. – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ». – pp. 34-40.
3 Великодная М. С. Работа с мужской гендерной идентичностью в психотерапии: анализ случая / М. С. Великодная // Общество. Гендер. История : материалы VI международной научной конференции (декабрь 2014, Липецк). - Липецк : «Гравис», 2014. - С. 20-24.

Papers published in other Ukrainian journals

1 Нікіфорова М. С. Психодидактичні  умови  формування  професійної ідентичності   у  студентів-психологів  у  ході  вивчення  навчальної дисципліни «Історія психології» / М.С. Нікіфорова // Педагогіка  вищої  та  середньої  школи:  зб.  наук.  праць. / ред.  кол.: В. К. Буряк, Л. В. Кондрашова, Г. Б. Штельмах та ін.; гол. ред. В. К. Буряк. – Кривий Ріг: КДПУ, 2010. – Вип. 29. – С. 292–301.
2 Боровцова М. С. Адаптація статеворольового опитувальника BSRI для молодшого шкільного віку шляхом перефразування / М. С. Боровцова, Г. М. Віняр // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 7. – Кривий Ріг : ТОВ «ЦЕНТР-ПРИНТ», 2012. – С. 293-300.
3 Великодна М. С. Дослідження ґендерної ідентичності особистості: модифікація опитувальника BSRI / М. С. Великодна // Ґендерна парадигма освітнього простору. – 2015. – №1. – С. 8-13.

Published reports on conferences

1 Нікіфорова М. С. Ґендерна ідентичність особистості: зміст і динаміка (аналіз теоретичних підходів) / М.С. Нікіфорова // Соціум. Наука. Культура : матеріали Сьомої всеукраїнської науково-практичної конференції (22-24 січня 2011, Київ). – К. : б/в, 2011. – Ч. 4. – С. 26–29.
2 Ханеня А. І. Особливості батьківсько-дитячих стосунків в немовлячому віці / А. І. Ханеня, М. С. Нікіфорова // Соціум. Наука. Культура : матеріали Сьомої всеукраїнської науково-практичної конференції (22-24 січня 2011, Київ). – К. : б/в, 2011. – Ч. 4. – С. 32-36.
3 Никифорова М. С. Маскулинность как спектакль мужественности / М. С. Никифорова // Материалы XL научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов «Дни науки ТНУ им. В. И. Вернадского». – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 179–180.
4 Боровцова М. С. За кулисами маскулинности: мужественность как личностная и научная проблема / М. С. Боровцова // Современная психология: теория и практика : материалы II международной научно-практической конференции (29-30 сентября 2011, Москва). – М. : б/в, 2011. – С. 32–36.
5 Боровцова М. С. До проблеми визначення типів ґендерної ідентичності / М. С. Боровцова // Actual problems and modern trends of development of psychology and pedagogic : material digest of the XIVth International Scientific and Practical Conference (24-28 november 2011, Kiev-London). – Odessa : InPress, 2011. – С. 158–159.
6 Боровцова М. С. Психологічні труднощі у становленні ґендерної ідентичності чоловіків / М. С. Боровцова // Психолого-педагогічні виклики сучасності: шляхи розв’язання та новітні перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (16-17 грудня 2011, Львів). – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2011. – С. 9–10.
7 Боровцова М. С. Ґендерна ідентифікація та ідентичність особистості / М. С. Боровцова // Педагогіка і психологія: наука, освіта, інновації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23-24 грудня 2011, Одеса). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2011. – С. 11–13.
8 Боровцова М. С. Детермінанти становлення ґендерної ідентичності особистості / М. С. Боровцова // І Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства» (24-25 лютого 2012, Кременчук). – Кременчук : КрНУ, 2012. – С. 102–103.
9 Боровцова М. С. Роль гомоеротичного потягу у становленні чоловічої ґендерної ідентичності / М. С. Боровцова // Людина і сучасне суспільство: проблеми педагогіки та психології : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (2-3 березня 2012, Львів). – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2012. – С. 11–12.
10 Боровцова М. С. Батько як агент становлення ґендерної ідентичності особистості / М. С. Боровцова // Педагогіка та психологія: наука, реальність, застосування : матеріали науково-практичної конференції (20-21 квітня 2012, Харків). – Харків : Центр педагогічних досліджень, 2012. – С. 55–57.
11 Боровцова М. С. Особенности гендерной идентификации у мальчиков младшего школьного возраста / М. С. Боровцова // Материалы XLI научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов «Дни науки ТНУ им. В. И. Вернадского». – Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. –   С. 183–184.
12 Боровцова М. С. Гендер как элемент психической реальности личности / М. С. Боровцова // Гендер, права человека, историческое знание: актуальные проблемы и перспективы исследований: материалы I всероссийской научной конференции с международным участием (25 мая 2012, Липецк, Россия). – Липецк : «Гравис», 2012. – С. 4–7.
13 Боровцова М. С. Становлення ґендерної ідентичності особистості / М. С. Боровцова // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (22-23 травня 2012, Київ-Кам’янець-Подільський) / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», 2012. – С. 77–78.
14 Боровцова М. С. Особливості ґендерного концепту хлопчика-підлітка / М. С. Боровцова // Основні парадигми педагогіки та психології в ХХІ столітті : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22-23 червня 2012, Одеса). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 7–9.
15 Боровцова М. С. Гендерный концепт и его особенности у юношей / М. С. Боровцова // Актуальные проблемы психологии и педагогики в условиях глобализации социума : материалы международной научно-практической конференции (28-29 июня 2012, Харьков). – Х. : ИФИ, 2012. – С. 152–155.
16 Боровцова М. С. Мужская гендерная идентичность как объект психологического исследования / М. С. Боровцова // Гендерные аспекты гуманитарных наук : материалы международной заочной научно-практической конференции (09 июля 2012, Новосибирск, Россия). – Новосибирск : Сибирская ассоциация консультантов, 2012. – С. 5–9.
17 Боровцова М. С. Особливості поведінкового компоненту ґендерної ідентичності хлопців-підлітків з неповних сімей / М. С. Боровцова // Materiały Miedzynarodowej naukowe-praktycznej konferencji «Badania naukowe. Teoria i praktyka» (29-31.08.2012, Wrocław). – Wrocław : Diamond trading tour, 2012. – С. 5–7.
18 Боровцова М. С. Особливості поведінкового компонента ґендерної ідентичності хлопчиків 7-8 років з неповних сімей / М. С. Боровцова // Научный журнал «Аспект» : материалы II Международной научной конференции «Прогрессивное развитие мировой науки» (1-3 сентября 2012, Донецк). – Донецк : Цифровая типография, 2012. – С. 45–47.
19 Боровцова М. С. Становлення когнітивного компонента чоловічої гендерної ідентичності у період з молодшого шкільного по юнацький вік / М. С. Боровцова // Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10-12 жовтня 2012, Запоріжжя). – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – С. 179-180.
20 Боровцова М. С. Статево-рольовий опитувальник С. Бем (BSRI): можливості використання в умовах сучасності / М. С. Боровцова // Актуальні проблеми практичної психології : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (11-12 жовтня 2012, Глухів). – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – С. 5-7.
21 Боровцова М. С. Особливості розвитку образу Чоловіка в ґендері хлопців із неповних сімей / М. С. Боровцова // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Харківська школа психології: спадщина і сучасна наука» (19-20 жовтня 2012, Харків). – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2012. – С. 35-36.
22 Боровцова М. С. Гендер и уровни его функционирования / М. С. Боровцова // Общество. Гендер. История : сборник статей и тезисов докладов II Всероссийской научной конференции с международным участием (22 ноября 2012, Липецк, Россия). – Липецк : «Гравис», 2012. – С. 13-16.
23 Боровцова М. С. Гендер и порождение ценности / М. С. Боровцова, Ю.А. Панченко // Формирование человеческого и социального капитала: проблемы педагогики, психологии и философии : материалы I Международной научно-практической конференции (15 ноября 2012, Йошкар-Ола, Россия). – Йошкар-Ола : Коллоквиум, 2012. – С. 99-100.
24 Borovtsova M. Le corps comme garantie pour l'Autre / Mariana Borovtsova // XIX Семинар Фрейдова поля в Украине "Ребенок-объект, ребенок-субъект" (20-21 апреля 2013, Симферополь, АР Крым).
25 Боровцова М. С. Ґендерна ідентичність хлопця з неповної сім’ї: до проблеми психологічної діагностики / М. С. Боровцова // Актуальні проблеми практичної психології : матеріали Міжнародної науково-практичної заочної конференції молодих учених та студентів (19 квітня 2013, Одеса). - Одеса, 2013. - С. 286-289.
26 Великодна М. С. Когнітивний компонент ґендерної ідентичності хлопця з неповної сім’ї: динамічний аспект / М. С. Великодна // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно - історичний підхід” (18-19 жовтня 2013, Харків). - Харків: ХНПУ, 2013. - С. 110-112.
27 Великодна М. С. До проблеми вибору методу вивчення ґендерної індивідуальності особистості / М. С. Великодна // Методологія сучасних наукових досліджень : Матеріали Х науково-практичної конференції молодих учених (24-25 жовтня 2013, м. Харків). - Харків : ХНПУ ім. Г. С. Скоровороди, 2013. - С. 26-27.
28 Великодна М. С. Феноменологія професійної деформації особистості / М. С. Великодна // «Психология в Украине и за рубежом» : Материалы международной научно-практической конференции (08-09 ноября 2013, г. Чернигов). — Херсон : Издательский дом "Гельветика", 2013. - С. 10-14.
29 Великодная М. С. Гендерная идентичность как переживание подлинности / М. С. Великодная // Общество. Гендер. История : сб. Статей и докладов IV всероссийской науч. конф. с междунар. Участием (декабрь, 2013, г. Липецк, РФ). - Липецк : “Гравис”, 2013. - С. 3-6.
30 Великодна М. С. Етика оприлюднення результатів психологічної діагностики ґендерної індивідуальності учнів / М. С. Великодна // Педагогічне Криворіжжя : Педагогічний альманах : матеріали обласного навчально-методичного семінару “Ґендерне виховання в сучасній школі”. - Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ “КНУ”, 2014. - С. 14-15.
31 Великодна М. С. Групові аспекти креативності в теорії Вілфреда Біона / М. С. Великодна // Креативний розвиток і соціальна адаптація обдарованих дітей і молоді: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 квітня 2014, м. Київ). - К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. - С. 32-34.
32 Великодная М. С. Профессиональная деформация личности как проблема высшего образования ХХI века / М. С. Великодная // Личность и общество: проблемы и перспективы : материалы IV международной научно-практической конференции (29 апреля 2014 г., г. Севастополь). - Симферополь : ИТ “АРИАЛ”, 2014. - С. 193-196.
33 Великодна М. С. Екоцентризм як глибиннопсихологічний симптом / М. С. Великодна // Сталий розвиток промисловості та суспільства : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції (22-25 жовтня 2014, м. Кривий Ріг). - Кривий Ріг: КНУ, 2014. - С. 110-111.

Textbooks and manuals for students

1 Основи психокорекції : зошит для лабораторних робіт з навчальної дисципліни / М.С. Нікіфорова. - Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – 52 с.
2 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт із “Загальної психології” (для студентів ІІ курсу спеціальності “Практична психологія” денної та заочної форм навчання) / упор. М. С. Великодна. — Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ “КНУ”, 2014. — 28 с.
3 Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни “Загальна психологія” (для студентів І-ІІ курсу спеціальності “Практична психологія” денної форми навчання) / упор. М. С. Великодна, Є. Л. Гергель. — Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ “КНУ”, 2014. — 39 с.
4 Методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Психологія травмуючих ситуацій та кризова психологічна допомога” для студентів магістратури спеціальності “Практична психологія” / М. С. Великодна. — Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ “КНУ”, 2014. — 28 с.

Popular psychological papers